Welkom bij dit onderzoek!

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek door GGZ Nederland en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Het onderzoek is opgezet in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid en Dienst Justitiële Inrichtingen.
 
Doel van het onderzoek is in kaart brengen welk beeld maatschappij en stakeholders hebben van de forensische zorg. Voor het onderzoek worden door middel van verschillende vragenlijsten het Nederlandse publiek, rechterlijke macht en OM, gemeenten, ggz en de forensische zorg benaderd. Op basis van de uitkomsten worden mogelijke vervolgacties bepaald. Dit kunnen bijvoorbeeld vervolggesprekken zijn met stakeholders, maar ook het bieden van gerichte communicatie en informatie over forensische zorg. Uw deelname aan het onderzoek is waardevol en geeft ons inzicht in de mogelijke verbeterpunten voor de beeldvorming over forensische zorg.

Het invullen van deze vragenlijst duurt circa 10 minuten. Alvast hartelijk dank voor uw deelname!

Klik op de groene pijl om te starten met het onderzoek.

 

N.B. U kunt, indien gewenst, terugbladeren in de vragenlijst. Gaat u verder dan 1 scherm terug, dan moet u wel uw antwoorden opnieuw invullen. Dit heeft te maken met de routing (afhankelijkheden) in de vragenlijst.